Visjonen til J / 70 klubben er å skape en levende J / 70 klasse i Norge med mange aktive seilere i ulike aldre, der nye mannskaper føler seg velkommen. Samtidig vil ivareta de etablerte lagene sin mulighet til å seile med andre dyktige seilere til å nå toppen i nasjonale og internasjonale J/70-regattaer.
Formål

Først vedtatt 10/9 2015

PARAGRAF 1 - Formål
Klasseklubbens navn er Norsk J/70 Klasseklubb.
Norsk J/70 Klasseklubb har til hensikt å:
a) Å utføre administrasjon av klassen,
b) Planlegge klassens regatta program sammen med NSF, Seilkretser og andre klasser;
c) Organisere en årlig nasjonal regatta-serie som også fungerer som kvalifisering til EM og VM, når en slik kvalifisering er nødvendig,
d) Organisere et årlig klassemesterskap/NM for J/70 sammen med en seilforening for å kåre en norsk J/70 mester,
e) Overvåke klassens teknisk utvikling. Dog skal endring av nasjonale klasseregler godkjennes av NSF,
f) Være ansvarlig for informasjon og råd om klasse aktiviteter,
g) Etablere effektive kommunikasjonskanaler mot interessenter,
h) Å representere Norge i tilsvarende internasjonale klasse foreninger,
i) Arbeide for samhold og et hyggelig miljø blant J/70 seilere i Norge,
j) Ivareta klassens andre interesser.

PARAGRAF 2: Medlemskap og kontingent
2.1 Klasseklubben er åpen for alle med interesse for J/70 seiling, med en stemme per registrert medlem.
2.2 Kun klasseklubbens registrerte seilere har i henhold til de internasjonale vedtektene stemmerett vedrørende tekniske endringer av båt og utstyr med en stemme per båt. Kun klasseklubbens registrerte seilere kan vedta endringer av rankingregler med 2/3 flertall av avgitte stemmer.
2.3 Kontingenten fastsettes av Årsmøtet og gjelder for et år om gangen. Det kan fastsettes ulik kontingent for aktive seilermedlemmer og støttemedlemmer. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år, kan av styret strykes som medlem og kan ikke gjenopptas før all skyldig kontingent er betalt.

PARAGRAF 3: Årsmøtet
3.1 Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Mellom årsmøtene ivaretar klubbens interesser og oppgaver av Styret. Årsmøte holdes hvert år, når styret bestemmer dette. Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel via klasseklubbens hjemmeside og/eller post/e-post.
3.2 Årsmøtet skal behandle følgende saker:
• Godkjenne innkalling og dagsorden
• Styrets årsberetning
• Godkjenne årsregnskap og balanse
• Fastsette kontingent for et år fremover
• Godkjenne styrets forslag til budsjett
• Godkjenne styrets forslag til rankingregler og ranking regattaer for kommende sesong
• Valg
• Innkomne forslag
Årsmøtet kan behandle en hver sak som vedkommer klasseklubben, men det kan kun fattes vedtak i saker som er Styret i hende senest to uker før årsmøtet og som er omfattet av innkallingen.
3.3 Ekstraordinært årsmøte avholdes når et flertall av styremedlemmene ønsker dette, og/eller 1/3 av medlemmene krever dette. Ekstraordinært årsmøte innkalles som ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om årsmøtet omfatter og som er angitt i innkallingen.
3.4 Eventuelle fullmakter for stemmegivning må være skriftlig og må godkjennes av styret før generalforsamlingen åpnes.
3.5 Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som er til stede. Hvert medlem har én stemme, uansett medlemskategori. Medlemmenes stemmerett er betinget av at det ikke foreligger ubetalt kontingent. Med mindre annet er angitt i vedtektene eller i lov gjelder på årsmøtet alminnelige flertallsbeslutninger, og blanke stemmer anses som ikke avgitt.
Når det er flere enn en kandidat til ett tillitsverv, skal valget skje ved avstemning. Tilstedeværende medlemmer kan kreve at avstemning skal skje skriftlig. Dersom en kandidat ved enkeltvalg ikke oppnår alminnelig flertall, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som oppnådde flest stemmer ved første avstemning. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når flere tillitsverv skal velges ved samme avstemning, må en kandidat for å anses valgt minst ha fått alminnelig flertall. Når ikke tilstrekkelig antall kandidater oppnådd dette ved første avstemning, anses de valgt som har fått alminnelig flertall. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, hvoretter de anses valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelighet, avgjøres valget ved loddtrekning.
3.6 Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saklisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslås endret og endringens innhold. Endringer av vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

PARAGRAF 4: Styret
4.1 Klasseklubben skal ledes av et styre som velges av årsmøtet. Kun medlemmer og kan velges til Styret. Klubben ledes av et styre som består av leder samt 2 medlemmer og 1 varamedlem. Leder velges for et år av gangen. Styremedlemmene velges for to år av gangen
Styret skal selv oppnevne kasserer, sportslig leder og sekretær og for øvrig fordele ansvar for de arbeidsoppgaver som skal utføres.
Styrets leder har prokura sammen med et styremedlem.
4.2 I tillegg skal det velges:
Valgkomite bestående av to (2) personer 1 år
4.3 Styret er ansvarlig for driften av klasseklubben, klubbens aktiviteter og eiendeler. Det skal føres regnskap over klubbens økonomiske midler. Regnskapsåret følger kalenderåret. Det skal føres referat fra styremøtene.
4.4 Styremøtene skal ledes av leder, ved dennes forfall av nestleder, ved begge disses forfall velger de fremmøtte en møteleder. Styret er beslutningsdyktig med minst halvparten av medlemmene til stede. Om ikke annet er særskilt angitt fattes alle beslutninger med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

PARAGRAF 5: Seilnummer
5.1 Seilnummer følger den internasjonale standarden og blir forløpende tildelt nye båter iht. ISAF's regler for dette.

PARAGRAF 6: Klasseklubbens opplysningsplikt
6.1 Oversikt over styrets medlemmer og deres personalia oversendes NSF umiddelbart etter valg av nytt styre.
6.2 Referat fra årsmøtet inkludert årsberetning og regnskap sendes NSF umiddelbart etter avholdt årsmøte.
PARAGRAF 7: Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Årsmeldingen skal opplyse om disse forhold. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av klubbens budsjett og Regnskap .

PARAGRAF 8: Inhabilitet
For klubbens tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder Norges Idrettsforbunds inhabilitetsregler, jfr. Norges Idrettsforbunds lov § 2-7.

PARAGRAF 9: Grupper / avdelinger
Klubben kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Klubbens årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes.
For avdelinger/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele klubben, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere klubben utad uten styrets godkjennelse

PARAGRAF 10: Oppløsning av klasseklubben
10.1 Oppløsning av Klasseklubben kan kun avgjøres på ordinært årsmøte med 3/4 flertall blant medlemmene. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av klubben.
10.2 Status som nasjonal klasseklubb opphører dersom klassen ikke lenger tilfredsstiller NSF-krav til nasjonal klasseklubb.
10.3 Ved oppløsning av klasseklubben skal klubbens frie midler tilfalle NSF til fremme av norsk seilsport.